Warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego
BeAdore

  1. WPROWADZENIE

Poniższe postanowienia stanowią warunki regulujące korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oraz umowę obowiązującą pomiędzy nami a klientem (dalej zwane „Warunkami”). Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej zwanych „klientem”) oraz pracowników BeAdore („my” / „nasz” / „Sprzedający”) związane z towarami / usługami oferowanymi przez nas za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego lub innych serwisów internetowych, do których możemy dołączyć link (dalej zwane łącznie „Serwisami BeAdore”). Przed kliknięciem „Dokonaj zapłaty”, w celu złożenia zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami oraz naszą Polityką Prywatności. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszych Warunków i zasad naszej Polityki Prywatności. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich Warunków i zasad Polityki Prywatności. Niniejsze Warunki mogą podlegać zmianom, zatem przed złożeniem zamówienia należy się z nimi zapoznać. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszych Warunków lub Polityki Prywatności, można odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami za pomocą formularza przeznaczonego do kontaktów drogą elektroniczną. Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk, 95-080 Tuszyn, ul. Kazimierza Wielkiego 3, Tel.: 42 614 25 66, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta w Tuszynie w dniu 21.05.2003r. pod Nr „39/2003, NIP 5631561934, REGON 471569838.

2. KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejsze Warunki są jedynymi warunkami, które mają zastosowanie do korzystania z niniejszego serwisu internetowego i zastępują wszystkie inne warunki, chyba, że Sprzedający udzielił uprzedniej wyraźnej zgody pisemnej. Niniejsze Warunki są istotne zarówno dla klientów, jak i dla nas, ponieważ zostały opracowane w celu stworzenia wiążącej prawnie umowy pomiędzy nami a klientem, która będzie chronić prawa użytkownika, jako cenionego klienta oraz nasze prawa, jako przedsiębiorstwa. Niniejszym klient wyraża zgodę, że składając zamówienie, bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki po wcześniejszym zapoznaniu się z nimi i ich zrozumieniu. Klient wyraża zgodę na poniższe postanowienia:
1.Z niniejszego serwisu internetowego można korzystać wyłącznie w celu zadawania zasadnych pytań lub składania zamówień.
2.Klient nie będzie składać trudnych do sprawdzenia, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.
3.Klient zobowiązuje się również do podania nam prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i/lub innych danych kontaktowych oraz przyjmuje do wiadomości fakt, że możemy skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z klientem (spr. nasza Polityką Prywatności).
4.W przypadku niepodania nam wszystkich potrzebnych informacji możemy nie być w stanie zrealizować zamówienia klienta.
Składając zamówienie za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.
3. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU
Artykuły oferowane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego mogą być dostarczone wyłącznie do następujących krajów: Niemcy (za wyjątkiem wyspy Helgoland), Hiszpania, Francja (za wyjątkiem departamentów zamorskich), Włochy (za wyjątkiem San Marino, Liviano, Campione d`Italia i wód jeziora Lugano), Portugalia, Wielka Brytania (tylko główna wyspa), Irlandia, Austria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Monako, Dania (za wyjątkiem Grenlandii i Wysp Owczych), Szwecja, Norwegia (za wyjątkiem Svarbaldu), Japonia, USA (za wyjątkiem adresów APO i terytoriów należących do USA) i Polska.
4. ZAWARCIE UMOWY
Informacje zawarte w Warunkach oraz informacje szczegółowe zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty sprzedaży, lecz raczej zaproszenie do złożenia oferty kupna. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami a klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie przyjęte. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i pobrania środków pieniężnych, środki te zostaną w całości zwrócone.W celu złożenia zamówienia, należy postępować zgodnie z procedurą dokonywania zakupów online i kliknąć „Dokonaj zapłaty” w celu wysłania zamówienia. Następnie klient otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia”). Należy zwrócić uwagę, że powyższe nie oznacza przyjęcia zamówienia klienta. Zamówienie stanowi dla nas ofertę zakupu jednego lub więcej produktów. Wszystkie zamówienia muszą zostać przez nas przyjęte, co zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do klienta e-maila potwierdzającego wysyłkę produktu („Potwierdzenie Wysyłki Zamówienia”). Umowa zakupu produktu pomiędzy stronami (dalej zwana „Umową”) zostanie zawarta tylko wtedy, jeżeli klient otrzyma Potwierdzenie Wysyłki Zamówienia.
Umowa będzie dotyczyć jedynie tych produktów, których wysyłkę potwierdzimy w Potwierdzeniu Wysyłki Zamówienia. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek innych produktów, które mogłyby stanowić część zamówienia klienta dopóki ich wysyłka nie zostanie potwierdzona w oddzielnym Potwierdzeniu Wysyłki Zamówienia.
5.DOSTEPNOŚĆ PRODUKTÓW
Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które klient może zamówić. Jeśli klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie poniesione przez niego koszty.
6. ODMOWA
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w jakiejkolwiek chwili produktów z niniejszego serwisu internetowego i/lub usunięcia lub redakcji materiałów lub treści w nim zawartych. Będziemy dokładać wszelkich uzasadnionych starań w celu realizacji wszystkich złożonych zamówień, jednakże w wyjątkowych okolicznościach możemy być zmuszeni do odmowy realizacji zamówienia po jego otrzymaniu lub przesłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia; w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w jakiejkolwiek chwili, wedle naszego wyłącznego uznania.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta ani innej osoby trzeciej z tytułu wycofania produktu z niniejszego serwisu internetowego bez względu na to, czy został sprzedany czy też nie, jak również z tytułu usunięcia lub redakcji materiałów lub treści znajdujących się w niniejszym serwisie internetowym lub z tytułu odmowy realizacji zamówienia po jego otrzymaniu lub wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia.
7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zawierając umowę konsumencką, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w każdym momencie w okresie 30 dni od dnia potwierdzenia wysyłki zamówienia. W tym przypadku, klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zapłaconej za produkty zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku, gdy zwracane przez niego produkty będą w nienaruszonym stanie, w takim, jakim zostały do niego dostarczone. Jeżeli produkt był używany lub został uszkodzony, nie dokonamy zwrotu środków pieniężnych. Należy, zatem odpowiednio dbać o posiadane produkty. W przypadku zwrotu produktu należy dołączyć opakowanie wraz z wszystkimi instrukcjami i dokumentami.
8. DOSTAWA
W odniesieniu do postanowień art. 5 powyżej, dołożymy wszelkich starań w celu realizacji zamówienia na produkt(y) wymienione w potwierdzeniu zamówienia w terminie dostawy w nim określonym. W przypadku, gdy szacunkowy termin dostawy nie jest podany, w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia o ile nie wystąpią wyjątkowe okoliczności.
Powody opóźnienia dostawy mogą wynikać z:
1.Indywidualnego dopasowania produktów;
2.Zamówienia artykułu specjalistycznego;
3.Nieprzewidzianych okoliczności; lub
4.Rejonu dostawy.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie moglibyśmy dotrzymać terminu dostawy, powiadomimy o tym Pana/Panią i zaproponujemy możliwość kontynuowania zakupu, ustalając nową datę dostawy lub też możliwość anulowania zamówienia przy całkowitym zwrocie zapłaconej kwoty. Prosimy mieć na uwadze, iż nie realizujemy dostawy w soboty i niedziele, z wyjątkiem wirtualnej karty podarunkowej, która zostanie dostarczona we wskazanym przez Pana/Panią dniu.
9. NIEMOŻNOŚĆ DOKONANIA DOSTAWY
W przypadku, gdy w uzgodnionym terminie klienta nie będzie w miejscu, do którego ma zostać dokonana dostawa produktów, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia innego terminu dostawy.
10. RYZYKO I TYTUŁ WŁASNOŚCI
Klient ponosi odpowiedzialność za produkty od momentu ich dostawy.
Własność produktów przechodzi na klienta dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty wszystkich należności z tytułu zakupu produktów, w tym opłat z tytułu dostawy lub z chwilą dostawy (zgodnie z definicją określoną w art. 8), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi później.
11. CENA I ZAPŁATA
Cena produktów jest podana w naszym serwisie internetowym, z wyjątkiem oczywistych błędów. Staramy się zapewnić, by wszystkie ceny podane w serwisie internetowym były prawidłowe, czasami jednak mogą wystąpić błędy. W przypadku znalezienia przez nas błędu w cenie zamówionych produktów, poinformujemy klienta o tym jak najszybciej. Zaproponujemy mu potwierdzenie zamówienia z właściwą ceną lub odstąpienie od zamówienia. W przypadku braku kontaktu z klientem, zamówienie będzie traktowane, jako anulowane. W przypadku wcześniejszego dokonania zapłaty za produkty, dokonamy pełnego zwrotu środków pieniężnych.
Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktu(ów) o niewłaściwej (niższej) cenie (nawet, jeśli wysłane zostało potwierdzenie zamówienia) w przypadku, gdy błąd w cenie jest oczywisty, niepozostawiający wątpliwości i można było go w uzasadniony sposób stwierdzić.
Ceny podane w serwisie internetowym obejmują podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej kwoty zamówienia. Koszty dostarczenia zamówienia zostały określone w naszym Przewodniku po zakupach.
Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili. Jednakże zmiany (za wyjątkiem tych, o których mowa powyżej) nie będą mieć wpływu na zamówienia, w odniesieniu, do których wysłaliśmy juz potwierdzenie zamówienia.
Po zakończeniu zakupów wszystkie wybrane artykuły, zostaną dodane do koszyka, a następnym krokiem będzie dokonanie zapłaty. W tym celu należy kliknąć:
1. „Koszyk” u góry strony.
2. „Sprawdź koszyk”.
3. „Zrealizuj zamówienie”
4. Należy wypełnić lub sprawdzić swoje dane kontaktowe, dane szczegółowe na temat zamówienia, adres doręczenia przesyłki i dane do fakturowania
5. Prosimy wprowadzić dane karty.
6. Prosimy kliknąć na „Autoryzuj płatność”
Zapłaty można dokonać przy użyciu kart Visa, Mastercard, American Express, Affinity Card oraz systemu PayPal.
Jeżeli wybranym sposobem zapłaty jest PayPal, obciążenie nastąpi w chwili potwierdzenia zamówienia z naszej strony.
Poprzez kliknięcie na „Autoryzuj płatność”, potwierdza Pan/Pani, że karta kredytowa jest Pana/Pani własnością lub że jest Pan/Pani legalnym posiadaczem karty podarunkowej bądź refundacyjnej.
Karty kredytowe podlegają kontrolom walidacyjnym i autoryzacji dokonywanej przez instytucje, która wydała kartę kredytową. Jeżeli dana instytucja nie autoryzuje zapłaty, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie lub niedostarczenie produktów oraz za niewywiązanie się z zawartej Umowy.
12. PODATEK VAT
Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, do wszystkich zakupów dokonywanych przez Internet dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
W tym zakresie i zgodnie z Tytułem V Rozdziału I Dyrektywy Rady nr 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, za miejsce dostawy przyjmuje się adres na terytorium Państwa Członkowskiego, na który ma zostać dokonana dostawa artykułów, a obowiązująca stawka podatku VAT jest adekwatna do przyjętej w każdym Państwie Członkowskim, do którego ma nastąpić dostawa artykułów zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami każdej jurysdykcji, zasada „samonaliczania podatku VAT” (por. art. 194 Dyrektywy nr 2006/112) może mieć zastosowanie do towarów dostarczanych w danym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej jeśli klient jest podatnikiem lub powinien być podatnikiem VAT. W takim przypadku, nie naliczymy podatku VAT pod warunkiem otrzymania od odbiorcy potwierdzenia, że podatek VAT w stosunku do dostarczonych artykułów zostanie naliczony przez niego na podstawie procedury samonaliczania podatku VAT.
13. ZWROTY
1. Jak i kiedy dokonać zwrotu zakupu.
Zasady ogólne: W przypadku zamiaru odstąpienia od Umowy w terminie określonym w art. 7 powyżej, można zwrócić towary w dowolnym sklepie BeAdore w swoim kraju, (powinień takowy się znajdować) lub dostarczyć produkt do nas kurierem, którego wyślemy na adres domowy klienta. Produkt należy wysłać w tym samym opakowaniu, w którym został otrzymany postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dziale „ZWROTY” w naszym serwisie internetowym. Należy się z nami skontaktować poprzez formularz zwrotu tak, by można zorganizować odbiór produktu z domu klienta. Żadna z wyżej przedstawionych opcji nie wiąże się z obciążeniem klienta dodatkowymi kosztami. Klient poniesie koszty zwrotu produktu, jeśli nie skorzysta z jednej z dwóch bezpłatnych opcji oferowanych przez nas. Należy zwrócić uwagę, że jeśli klient zdecyduje się na zwrot towarów na nasz koszt, mamy prawo obciążyć go bezpośrednim kosztem, jaki w efekcie ponieśliśmy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można skontaktować się z nami za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym lub dzwoniąc pod następujący numer telefonu: +48 42 209 49 64 .
Przy zwrocie produktu należy wykorzystać lub dołączyć wszystkie oryginalne opakowania oraz instrukcje/dokumenty.
Po dokładnym sprawdzeniu towaru klient zostanie poinformowany, czy przysługuje mu pełny zwrot środków zapłaconych za produkty. Zwrot rozpatrzymy w najkrótszym możliwym terminie (w każdym przypadku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez klienta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy). Zwrotu pieniędzy otrzymanych od klienta dokonamy w taki sam sposób, w jaki otrzymaliśmy zapłatę.
Nie można dokonać zwrotu produktów, których stan nie jest taki, jak w chwili ich otrzymania przez klienta, ani produktów, które po otwarciu zamówienia były używane.
2. Zwrot wadliwych produktów
W przypadku, gdy w chwili dostawy produktu uważa się, że produkt nie jest zgodny z Umową, należy niezwłocznie skontaktować się z nami używając w tym celu formularza zamieszczonego w serwisie internetowym podając informacje na temat produktu i jego uszkodzenia lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 42 209 49 64, gdzie podane zostaną dalsze instrukcje.
Towar można zwrócić w dowolnym sklepie BeAdore na terenie kraju lub przekazać go kurierowi przysłanemu przez nas na adres domowy klienta.
Po dokładnym sprawdzeniu zwróconego produktu, powiadomimy klienta mailem o przysługującym mu prawie do wymiany towaru lub ewentualnie prawie do otrzymania zwrotu pieniędzy w odpowiednim okresie czasu. Zwykle dokonujemy zwrotu lub wymiany towaru w najkrótszym możliwym terminie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od dnia mailowego powiadomienia klienta o przysługującym mu prawie do otrzymania zwrotu lub wymiany wadliwego produktu.
W przypadku stwierdzenia wady, klient otrzyma pełen zwrot środków zapłaconych za produkty zwrócone z powodu ich wady, w tym zwrot kosztów dostawy artykułu. Pieniądze zwrócimy w taki sam sposób, w jaki została dokonana zapłata na nasz rachunek.
Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa ustawowe klienta.
14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASTRZEŻENIA
Nasza odpowiedzialność za produkt nabyty poprzez nasz serwis internetowy jest ściśle ograniczona do ceny zakupu tego produktu, o ile niniejsze Warunki nie postanawiają inaczej.
Niezależnie od powyższego, nasza odpowiedzialność nie jest wykluczona lub ograniczona w następujących przypadkach:
1. W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego naszym zaniedbaniem;
2. W przypadku oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; lub
3. W przypadku jakiejkolwiek kwestii, gdzie wyłączenie lub ograniczenie bądź próba wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności byłaby niezgodna z prawem lub nielegalna.
Z zastrzeżeniem powyższego paragrafu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu szkód wtórnych, które wystąpią, jako efekt uboczny głównej szkody lub straty niezależnie od tego, w jaki sposób powstała i czy była spowodowana czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet w przypadku, gdy mogły one zostać przewidziane, w tym (w szczególności) z tytułu:
1. utraty dochodu lub przychodu;
2. pogorszenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;
3. utraty zysków lub umów;
4. utraty oczekiwanych oszczędności;
5. utraty danych; oraz
6. straty czasu przeznaczanego na zarządzanie lub pracę biurową.
Z uwagi na otwarty charakter tego serwisu internetowego i możliwość wystąpienia błędów przy przechowywaniu i transmisji danych cyfrowych, nie gwarantujemy prawidłowości i bezpieczeństwa danych przesyłanych na nasz serwis internetowy, o ile informacje zamieszczone w serwisie internetowym wyraźnie nie stanowią inaczej.
Wszystkie opisy produktów, informacje i materiały zamieszczone w serwisie internetowym są w stanie takim, jakim są i nie zawierają żadnych wyraźnych, dorozumianych lub innych gwarancji.
W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, jednakże nie wyłączając żadnych przepisów, które zgodnie z prawem nie mogą zostać wyłączone w przypadku konsumentów i użytkowników, nie składamy żadnych innych zapewnień o jakimkolwiek charakterze.
Żaden zapis niniejszego artykułu nie będzie mieć wpływu na ustawowe prawa klienta, jako konsumenta ani na przysługujące mu prawo do odstąpienia od Umowy.
15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów lub treści dostarczonych w ramach strony internetowej, pozostają przez cały czas własnością naszą lub naszych licencjodawców. Klientowi wolno korzystać z tych materiałów jedynie za wyraźnym pozwoleniem udzielonym przez nas lub naszych licencjodawców. Powyższe postanowienie nie zabrania klientowi korzystać z naszego serwisu internetowego w zakresie niezbędnym do sporządzenia kopii zamówienia w dowolnej kolejności lub szczegółowych postanowień umowy.
16. KORESPONDENCJA PISEMNA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre informacje lub korespondencje przesyłane przez nas mają formę pisemną. Korzystając z naszego serwisu internetowego, klient akceptuje, że korespondencja z nami, będzie prowadzona głównie w formie elektronicznej. Będziemy kontaktować się z klientem drogą mailową lub będziemy dostarczać mu niezbędnych informacji umieszczając je w naszym serwisie internetowym. Dla celów Umowy, klient wyraża zgodę na sposób komunikacji drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne formy korespondencji, które dostarczymy w formie elektronicznej są zgodne z wymogami prawnymi w zakresie formy pisemnej takiej korespondencji. Niniejszy warunek nie ma wpływu na prawa ustawowe klienta.
17. POWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia należy kierować do nas korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 16 i o ile nie zostanie postanowione inaczej, możemy przesłać powiadomienia na adres e-mail lub adres korespondencyjny klienta podany przy składaniu zamówienia.
Powiadomienie będzie można uznać za otrzymane i właściwie doręczone, gdy zostanie ono umieszczone w naszym serwisie internetowym, po upływie 24 godzin od wysłania e-maila lub po upływie trzech dni od dnia przesłania pisma pocztą. W celu potwierdzenia doręczenia powiadomienia, wystarczy udowodnić - w przypadku pisma, że takie pismo zostało właściwie zaadresowane, opatrzone znaczkiem i wysłane pocztą, a w przypadku e-maila, że został on wysłany na podany adres e-mail adresata.
18. PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW
Umowa pomiędzy klientem a nami jest wiążąca wobec klienta i nas oraz wobec naszych odpowiednich następców i cesjonariuszy.
Klient nie będzie mógł przekazać, przenieść, obciążać ani w żaden inny sposób przenieść Umowy czy innych praw lub obowiązków wynikających z niej na swoją korzyść bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia.
Możemy dokonać przeniesienia, cesji, obciążenia, podzlecenia wykonania lub rozporządzenia w inny sposób Umową lub naszymi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi w jakiejkolwiek chwili w okresie obowiązywania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, takie przeniesienie, cesja, obciążenie lub inne rozporządzenie nie będzie mieć wpływu na prawa ustawowe klienta, jako konsumenta, ani nie anuluje, nie zmniejszy ani w inny sposób nie ograniczy udzielonej przez nas rękojmi lub gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej.
19. ZDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w dopełnieniu, jakiegokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane wystąpieniem zdarzeń pozostających poza naszą uzasadniona kontrolą („Zdarzenie siły wyższej”).
Zdarzenie siły wyższej obejmuje akt, zdarzenie, brak aktywności, zaniechanie lub wypadek pozostający poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje, między innymi, następujące zdarzenia:
1. Strajki, lokauty i inne akcje protestacyjne.
2. b. Rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie wystąpienia ataku terrorystycznego, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą) lub zagrożenie wybuchem wojny bądź przygotowania do niej.
3. Pożar, eksplozje, burze, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemie lub inną klęskę żywiołową.
4. Niemożność korzystania z transportu kolejowego, morskiego, powietrznego lub drogowego, lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.
5. Niemożność korzystania z publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacji.
6. Akty, dekrety, ustawodawstwo, regulacje lub restrykcje rządowe.
7. Strajk służb odpowiedzialnych za transport morski, pocztowy lub inny, lub awarie bądź wypadki w zakresie powyższych.
Wykonywanie przez nas obowiązków wynikających z Umowy uważa się za zawieszone w okresie występowania Zdarzenia Siły Wyższej i przysługuje nam dodatkowy czas na ich wykonanie równy okresowi trwania tego Zdarzenia. Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby doprowadzić do zakończenia Zdarzenia Siły Wyższej lub aby znaleźć rozwiązanie umożliwiające nam wykonanie naszych obowiązków pomimo występowania Zdarzenia Siły Wyższej.
20. ZRZECZENIE SIĘ
Jeśli w okresie obowiązywania Umowy nie zażądamy ścisłego wykonania jakiegokolwiek z obowiązków klienta wynikających z Umowy lub jakiegokolwiek z niniejszych Warunków lub jeśli nie skorzystamy z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przysługującego nam na podstawie Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków i nie zwolni klienta z przestrzegania tychże obowiązków.
Zrzeczenie się przez nas wyegzekwowania wywiązania się z obowiązków nie będzie stanowić późniejszego zrzeczenia o podobnym charakterze.
Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie miało mocy, o ile nie zostanie wyraźnie określone, jako zrzeczenie i zakomunikowane klientowi na piśmie, zgodnie z postanowieniami rozdziału dotyczącego Powiadomień.
21. KLAUZULA SALWATORYJNA
Jeśli którekolwiek z niniejszych Warunków lub postanowień Umowy zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie przez właściwy organ, zostanie ono wyłączone z pozostałych warunków i postanowień, które nadal będą obowiązujące w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
22. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA
Niniejsze Warunki oraz jakikolwiek dokument wyraźnie w nich wspomniany stanowią całość porozumienia pomiędzy klientem a nami w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępują wcześniejsze umowy, porozumienia lub uzgodnienia pomiędzy klientem a nami, zarówno ustne, jak i pisemne.
Zarówno klient, jak i my przyjmujemy do wiadomości fakt, że przy zawieraniu Umowy ani klient, ani my nie polegaliśmy na żadnych oświadczeniach, zobowiązaniach lub obietnicach udzielonych przez drugą stronę lub sugerowanych ustnie lub pisemnie podczas negocjacji pomiędzy klientem a nami przed zawarciem Umowy, za wyjątkiem postanowień wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.
Ani klientowi, ani nam nie przysługuje żaden środek ochrony prawnej w odniesieniu do nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez drugą stronę, zarówno ustnych, jak i pisemnych, złożonych przed dniem zawarcia Umowy (chyba, że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało złożone nieuczciwie) a jedyny środek ochrony prawnej przysługujący drugiej stronie dotyczy naruszenia umowy zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.
23. NASZE PRAWO DO MODYFIKACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW
Mamy prawo do każdorazowego wprowadzania zmian i poprawek niniejszych Warunków.
W stosunku do klienta będą mieć zastosowanie zasady polityki i Warunki obowiązujące w chwili zamówienia produktów przez klienta, o ile prawo lub organy rządowe nie będą wymagać wprowadzenia zmian do zasad polityki, Warunków lub zasad Ochrony Prywatności (wówczas wprowadzone zmiany będą dotyczyć zamówień złożonych poprzednio przez klienta).
Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu lub Umowami lub z nimi związane z podlegają niewyłącznej właściwości sądów hiszpańskich.
Jeśli Umowę zawiera Użytkownik jako konsument żadne postanowienia tego Artykułu nie wpływają na jego ustawowe prawa jako konsumenta.
24. OPINIE I SUGESTIE
Z przyjemnością poznamy opinie i uwagi klientów. Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i komentarzy korzystając z naszego formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie internetowym.